GEBZE'NİN TARİHİ      
 
Kocaeli yarımadasının stratejik öneminden dolayı, bölgemiz tarihin hemen her  döneminde insanlık için bir cazibe merkezi olmuştur. Kayıtlara göre Gebze, Bitinya Kralı Nicomed döneminde ve M.Ö. IV. yüzyılda kurulmuştur. M.Ö. 73 yılında Romalıların eline geçen Gebze, kısa bir süre, İstanbul'u fethetmek için bölgeye gelen Arapların egemenliğine girmiştir.  Bundan sonra Osmanlı hâkimiyetine kadar, bir Bizans şehri olarak kalmıştır. Gebze'nin ilk kurulduğu yer, bugünkü Eskihisar Mahallesinin bulunduğu yerdir.
Bugünkü   Gebze'nin kurucusu Orhan Gazi, bölgeye damgasını vuran ilk Türk büyüğüdür. Orhan Gazi  bölgenin imarı için büyük çabalar göstermiş ve bu amaçla işletmeler kurarak vakıflar tesis  etmiştir. Osmanlıların devlet olma çabaları sırasında Gebze, yine ordugâh yerleşimi olarak
kullanılmıştır.      
      Bölgenin Osmanlı hâkimiyetine ilk girişi Sultan Orhan dönemindedir. Ancak Yıldırım Beyazıt'in Timur'la yaptığı Ankara savaşından sonra tekrar Bizans hâkimiyetine geçen Gebze, kesin olarak  tekrar Osmanlı topraklarına  1420 yılında Çelebi Sultan Mehmet döneminde katılmıştır. İkinci kez gerçekleştirilen  bu fetihten, Osmanlı Devletinin" sona ermesine kadar Gebze, bir Osmanlı kasabası olarak varlığını sürdürmüştür.
      Birinci Dünya Savaşı sonrası imzalanan Mondros Mütarekesi ile İngilizlerin işgaline maruz kalan Gebze (1918), İngilizlerin 1920'de bölgeyi Yunanlılara terk etmesi üzerine, bir süre Yunanlıların kontrolünde kalmıştır. 12 Ekim 1922 tarihinde İlçemizin işgali sona erdirilmiş olup,  Gebze’nin Düşman İşgalinden Kurtuluş tarihi olarak her yıl  kutlanmaktadır.