T.C.
GEBZE KAYMAKAMLIĞI
İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
  SIRA
 NO.
    HİZMETİN ADI
    BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
    HİZMETİN
TAMAMLANMA   SÜRESİ 
              (EN GEÇ)           
 
 
    1
 
 
 
ÇKS Kaydı İşlemleri
       (Ücretli)
 
 
1.Başvuru Dilekçesi
2-Tapu Kayıtlarının Onaylı Tapu Kaydı
3-Çiftçi Belgesi
4-Muhtar ve Aza onaylı çiftçi kayıt formu
5-Nüfus cüzdanı fotokopisi (İlk Müracat)
6-Formlar
-Çiftçi Kayıt Formu
-Tarımsal faaliyetler Formu
-Arazi Bilgileri Formu
7-Kiralık arazi varsa kira sözleşmesi
8-Döner Sermaye Makbuzu
 
 
 
 
 
 
        3 Gün
 
   2
 
 
  MGD Müracaatları
 
  
     
      1.Mazot ve Kimyevi Gübre Desteklemesi Başvuru Dilekçesi
     
 
        1 Saat
 
 
 
   3
 
 
Yem Bitkisi Desteklemeleri
(Ücretli)
 
 
 
 
 
1-Dilekçe
2-ÇKS Belgesi
3-Nüfus cüzdanı
 
 
 
 
        1 Saat
      
 
 
 
 
 
   4
 
Sertifikalı Fidan ve Tohum
Kullanımı Desteklemesi
(Ücretli)
 
1-Sertifikasyon Kuruluşu tarafından verilen tohum fidan sertifikasının fotokopisi
2-Fidan/tohum faturası,(sertifika bilgileri nihai satıcı tarafından faturanın arkasına işlenip onaylanmış.)
3-satıcıdan alınan fidan/tohum desteklemesi talep formu
4-Kontrol
5-Döner Sermaye Makbuzu
 
 
        
           2 Saat
 
    5
 
ÇKS Belgesi
(Ücretli)
 
1-Nüfus Cüzdanı (Dosya Sisteme Girilmişse)
 
        15 Dakika
 
 
    6
 
 
 
Arazi Cins Değişikliği
 
1-Dilekçe
2-tapu Fotokopisi
3-Nüfus Cücdanı
 
 
           5 Gün
      
 
    7       
Tarımsal Amaçlı Elektrik Aboneliği
(İl Müdürlüğüne Müracat )
1.Başvuru Dilekçesi
2Tapu Fotopisi
3.Çaplı Kroki
4.Çks
5.Etüt Ücreti 
           
 
           4 gün
 
 
    8
 
Anaç Sığır Manda Koyun
Keçi Desteklemesi
 
1-Birlik tarafından verilen toplu liste
 
         
           3 Saat
 
 
     9
 
Buzağı ve Aşı Desteklemesi
 
1-Birlik tarafından verilen toplu liste
 
      
       15 Dakika
 
 
    10
 
 
Hisseli Satış
 
1-Dilekçe
2-Tapu Fotokopisi
3-Nüfus Cüzdanı
4.Belediyeden Alınmış İmar Planı durumu
 
        
          5 Gün
 
    11
   
 
Bitki Koruma Ürün reçetesi
 
1-Nüfus Cüzdanı
2-Hastalık veya zararlı numunesi
 
       30 Dakika
 
   12
Toprak Tahlili Desteklemesi
1.Başvuru Dilekçesi
2.Ziraat Odasından Alınan Çiftçilik Belgesi
3.AraziBilgileri Ürün Formu
4.Toprak Analizi Formu
 
         1 Saat
 
   13
 
Zirai Keşif Talebi
1.Başvuru dilekçesi
2.Tapu Fotokopisi
3.Nüfus Cüzdanı
 
 
       2 Gün
 
 
  14.
 
 
Prim Desteklemesi
1.Nufüs Cüzdanı
2.Matbu Başvuru Dilekçesi (İlçe Müdürlüğünden Alınacak)
3.Alım Satım belgesi( Fatura)
4.Borsa alım satım beyannamesi
5.fatura Listesi (İlçe Müdürlüğünden Alınacak)
 
 
 
      1 Gün
 
  15
 
Çiftçi Malları Koruma
 
1- Her yıl Aralık ayı içerisinde hazırlanan Ç.M.K. Bütçelerinin Ocak ayının 15 ine kadar Murakabe Kuruluna onaya sunulmak üzere İlçe Müdürlüğüne teslim edilmesi
 
HERYIL OCAK AYININ 15 İNE KADAR
 
  16
 
Çiftçi Malları Koruma İdari Para Cezaları
 
1- Yıl içerisinde kesilen İdari Para Cezalarına 10 gün içerisinde itiraz edilir. İtiraz edilmez ise cezanın kesinleşmesi
 
ÖDEME EMRİ SÜRESİ 7 GÜN
 
  17
 
Çiftçi Malları Koruma Cezaya İtiraz
1- Cezaya itiraz edilmesi durumunda ilgili Ç.M.K. Başkanlığından cezaya ilgili Bekçi görgü zaptı, Ceza tebliğ varakası, Ç.M.K. Kararı istendikten sonra bu belgelere göre Murakabe Heyetince cezanın değerlendirilmesi
Değerlendirme neticesinde itirazın reddine veya kabulüne karar verilmesi
 
 
        1 AY
 
  18
 
abii Afetlerin neden olduğu hasar tespitleri
 
1-Dilekçe 2-ÇKS belgesi Not: Meydana gelen Hasarın Tarım Sigortaları Kapsamında Olmadığı durumlarda
 
       7 Gün
 
  19
 
Üretici Kayıt Defteri Onaylanması
 
1- Üretici kayıt defteri
 
     15 Dakika
 
  20
 
İşletme Kayıt Belgesi
 
1-Başvuru Dilekçesi ve Beyanname (Ek-4)
15 iş günü (Eksik bilgi ve belge olması durumunda dosya resmi yazı ile firmaya iade edilir)
 
 
  21
 
ALO Gıda Şikâyet Hattı
 
174 Alo Gıda Hattına Şikâyetin Bildirilmesi
15 iş günü (işletmede tespit edilen eksikliklerin tamamlanması ve numune süreci dışında)
 
   22
Kayda Tabii Yem İşletmeler: 1-Onay kapsamı dışındaki karma yem, yem katkı ve premiks işletmeleri 2- Yalama taşı ve blok yem üreticileri 3- Yem ithalatçıları ve yem hammadde tedarikçileri 4-Perakende yem satış ve depolama yerleri, paketleme yapan yem işletmeleri 5-Bitkisel orjinli sanayi yan ürünü üreten işletmeler (Değirmencilik,biracılık sanayi yan ürünü ve benzeri yem üreten işletmeler), yem hammaddesi işleyen işletmeler
 
1-Başvuru Formu (Ek- 4)
2.Türk Gıda Kodeksi’ne uygun etiket örneği,
3.Akım şeması (Tebliği yayımlanmamış ürünler için),
4.Yüzde bileşim (Tebliği yayımlanmamış ürünler için),
5.Marka Tescil veya Başvuru Belgesi (Sadece ürettiği yerde satanlar için gerekmez)
6.Ticaret sicil gazetesi
7.İmza Sürküleri
8.İlçe Müdürlüğü Tarafından istenen ek belgeler
 
 
      30 Gün
 
  23
 
Satış/Toplu Tüketim Yeri Kayıt Belgesi(İşletme Kayıt Belgesi)
 
1- Başvuru Formu Ek-4
 2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
 3- Nüfus Cüzdanı
 
        15 Gün
 
  24
 
Ari Konaklama Belgesi
 
1-Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu
2- İşletme Tescil Belgesi
3-Nüsus Cüzdanı
 
          1 Saat
 
  25
 
Kovan Desteği
 
1-Dilekçe
2-Arıcılar Birliğine Üye olduğuna dair yazı
3-Nüfus Cüzdanı
 
         1 Ay
 
  26
 
Amatör Balıkçılık Belgesi
 
1.Başvuru Dilekçesi
2.Adet Vesikalık Resim
3.Nüfus cüzdanı fotokopisi
 
        1 Saat
 
 
 
  27
 
 
 
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Desteklemeleri
(Desteklemeye Konu Yavru Balığı Satın Alan Yetiştiriciler)
 
1-  Müracaat dilekçesi
2- Su ürünleri yetiştiricilik belgesinin ilgili il/ilçe müdürlükleri tarafından onaylanmış fotokopisi,
3- Yavru balığın satın alındığı tesise ait su ürünleri kuluçkahane belgesi veya su ürünleri yetiştiricilik belgesinin ilgili il/ilçe müdürlükleri tarafından onaylanmış fotokopisi,
4- Müstahsil makbuzu veya faturanın aslı veya ikinci sureti veya onaylı sureti,
5- Tüzel kişilik sahibi yetiştiricilerin yetkilendirdikleri şahıslarla ilgili noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,
6- 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre üretici birliği kurulu bulunan yerlerde, birliğe veya su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili kooperatiflere üyelik belgesi
 
 
 
 
 
 
 
        1 Gün
 
 
 
   28
 
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Desteklemeleri
(Desteklemeye konu yavru balığı kendi tesislerinde üreten ve kendi tesislerinde büyütmeye devam eden yetiştiriciler)
 
1- Başvuru Dilekçesi
2- Su ürünleri yetiştiricilik belgesinin, aynı gerçek veya tüzel kişilere ait farklı il ve/veya ilçelerde tesis bulunması halinde, desteklemeye konu tesislere ilişkin su ürünleri yetiştiricilik belgelerinin, ilgili il/ilçe müdürlükleri tarafından onaylanmış fotokopisi,
3- Su Ürünleri Destekleri Yavru Balık Miktarını Tespit Tutanağı
4- Tüzel kişilik sahibi yetiştiricilerin yetkilendirdikleri şahıslarla ilgili noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,
5- 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre üretici birliği kurulu bulunan yerlerde, birliğe veya su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili kooperatiflere üyelik belgesi
 
 
 
 
 
        1 GÜN
 
 
    29
 
 
Çiğ Süt Desteklemesi
 
 
1-Süt Üreticiler Birliği ve Damızlık Birliği Vasıtasıyla toplu Başvuru
 
              
          1 Ay
 
    30
 
Yurt İçi Hayvan Sevki
Raporu
(Ücretli)
 
1-Aracın cinsi, plakası,şoförün kimlik bilgileri
2-Alıcının işletme bilgileri
3.Satıcının işletme ve Kimlik Bilgileri
 
                
          1 Saat
 
    31
 
 
İşletme Belgesi
    (Ücretli)
 
1-Nüfus cüzdanı
 
              
     15 Dakika
 
   32
 
Hayvan pasaportu
 
1-Nüfus Cüzdanı
 
     15 Dakika
 
 
   33
 
Büyükbaş Hayvan
Desteklemesi Müracaatı
 
1-Dilekçe(Örgütlü Yetiştiricisi ise bağlı olduğu örgüt toplu dilekçe verir)
2-destekleme mevzuatında belirtilen şartlara haiz olmak
 
     15 Dakika
 
   34
 
 
Küçükbaş Hayvan
Desteklemesi Müracaatı
 
 
1-Birlik Tarafından verilen toplu liste
 
     15 Dakika
 
   35
 
Aşilama (Ücretli)
 
1-Önceden İlan edilen tarihte hayvanlarının
Başında olmak
 
        1 Gün
 
   36
 
 Kuduz Aşılama
  (Ücretli)
 
Kuduz aşısı yapılacak hayvanın duyuru yapılan yerlerde toplanması
 
       1 Saat
 
 
   37
 
Tütün Mamülü Perakende Satış Belgesi
 
1-Başvuru formu 2- Kimlik Belgesi Fotokopisi 3-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı
4-Adli sicil belgesi 5-Ödeme dekontu
        
       15 Gün
 
   38
 
Alkollü İçki Perakende Satış Belgesi
 
1.Başvuru Formu 2- Kimlik Belgesi Fotokopisi 3-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı 4-Adli sicil belgesi 5-Ödeme dekontu 6-Mesafe şartına uygunluk belgesi(Son 30 Gün İçinde)
        
       15 Gün
 
   39
 
 
Açık Alkollü İçki Satış
Belgesi
 
1-Başvuru formu 2- Kimlik Belgesi Fotokopisi 3-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı 4-Adli sicil belgesi 5-Ödeme dekontu
 6-Mesafe şartına uygunluk belgesi(Son 30 Gün İçinde)
        
       15 Gün
 
   40
 
Nargilelik Tütün Mamülü Sunum
 
1-Başvuru formu 2- Kimlik Belgesi Fotokopisi 3-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı 4-Adli sicil belgesi 5-Ödeme dekontu
 6-Uygunlık Belgesi
        
       15 Gün
 
   41
 
 
Açık Alkollü İçki Satış Belgesi(Dernek Lokalleri)
 
1-Başvuru formu 2- Kimlik Belgesi Fotokopisi 3-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı 4-Adli sicil belgesi 5-Ödeme dekontu
6-Mesafe şartına uygunluk belgesi (Son 30 Gün İçinde)
       
       15 Gün
 
   42
 
Tütün Mamülü Toptan Satış Belgesi
 
1-Başvuru formu 2- Kimlik Belgesi Fotokopisi 3-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı veya Ticaret Siciline Şube Tescili 4-Adli sicil belgesi 5-Ödeme dekontu 6-Mesafe şartına uygunluk belgesi(Son 30 Gün İçinde) 7)Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış Ana Sözleşme, Sözleşme Değişikliği ve Yetkili kişilere ilişkin imza sirküsü 8-Toptan satışı yapılacak ürünlerin üreticisinden veya ithalatçısından alınmış Yetki Belgesi aslı veya Yetkilendirilmiş merci tarafından onay örneği veya Üretici ve İthalatçı Firmanın Direkt Toptan Satış Belgesi Başvurusunda Üretim İthalat veya Dağıtım İzin Belgelerinin Örneği
      
      15 Gün
 
 
 
 
İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü                                           
 641 10 47 - 641 10 21
 gebze@tarim.gov.tr